Klinické studie

Námi vyvinuté léčivé přípravky jsou testovány v rámci klinických studií. Dosud jsme realizovali 4 klinické studie, tři z nich zadávala Bioinova a jedna byla zadána a sponzorována Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. Výsledky byly publikovány v odborných časopisech, na příklad zde a zde a zde.


Klinické studie - Aktuální

Kmenové buňky v léčbě poškozené kolenní chrupavky

Léčba traumatického a degenerativního postižení kloubní chrupavky prodělala za poslední dekády významný posun, jak na poli vědeckém, tak operačním. Stále však zůstává řada otazníků, které jsou předmětem vědeckého výzkumu a neustálých odborných debat. Výsledkem standardních operačních technik je často pouhé vyplnění defektu vazivovou chrupavkou nebo kloubní chrupavce podobnou tkání, jejíž vlastnosti jsou výrazně horší než u zdravé kloubní chrupavky a která v dlouhodobém horizontu nedokáže obnovit normální funkci kloubu.

bioin

Bioinova se zabývá výzkumem léčby kolenní chrupavky za pomoci kmenových buněk. Tyto buňky mají schopnost dělit se a nahrazovat poškozené a chybějící buňky, čímž přispívají k regeneraci tkání. V chrupavce se kmenové buňky nevyskytují, ale do místa poškození se mohou dostat z kostní dřeně, například při technice mikrofraktur, která se běžně provádí v rámci operačního ošetření defektu chrupavky. Kostní dřeň však obsahuje jen velmi malé množství kmenových buněk (přibližně 0,1 %) a ty jsou někdy dodávány jinými postupy.

bioina

Léčba traumatického a degenerativního postižení kloubní chrupavky prodělala za poslední dekády významný posun, jak na poli vědeckém, tak operačním. Stále však zůstává řada otazníků, které jsou předmětem vědeckého výzkumu a neustálých odborných debat. Výsledkem standardních operačních technik je často pouhé vyplnění defektu vazivovou chrupavkou nebo kloubní chrupavce podobnou tkání, jejíž vlastnosti jsou výrazně horší než u zdravé kloubní chrupavky a která v dlouhodobém horizontu nedokáže obnovit normální funkci kloubu.

Bioinova se zabývá výzkumem léčby kolenní chrupavky za pomoci kmenových buněk. Tyto buňky mají schopnost dělit se a nahrazovat poškozené a chybějící buňky, čímž přispívají k regeneraci tkání. V chrupavce se kmenové buňky nevyskytují, ale do místa poškození se mohou dostat z kostní dřeně, například při technice mikrofraktur, která se běžně provádí v rámci operačního ošetření defektu chrupavky. Kostní dřeň však obsahuje jen velmi malé množství kmenových buněk (přibližně 0,1 %) a ty jsou někdy dodávány jinými postupy.

Uvedený postup je v současnosti předmětem dvou klinických studií. Tyto studie probíhají dle platné legislativy na základě povolení SÚKL a příslušných etických komisí.

Fáze I (bezpečnost) – VYHODNOCOVÁNÍ

Název:Kmenové buňky z kostní dřeně na 3D nosiči v léčbě poškození kolenní chrupavky. Otevřená klinická studie k určení bezpečnosti a proveditelnosti

Studijní centrum

Ortopedická klinika a Oddělení sportovní medicíny, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Počet pacientů: 6 

Délka sledování: 2 roky (celkem 9 vizit)

Současný stavProbíhá sledování pacientů po aplikaci léčivého přípravku a vyhodnocování výsledků.

Schéma studie:
Image

Fáze II  (účinnost) – NÁBOR PACIENTŮ

Název: Účinnost kmenových buněk z kostní dřeně na 3D nosiči v léčbě poškození kolenní chrupavky. Randomizovaná, kontrolovaná, otevřená, multicentrická klinická studie 

Studijní centra

Ortopedická klinika a Oddělení sportovní medicíny, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Fakultní nemocnice Plzeň

Počet pacientů: 40 (pacienti do 55 let s poškozením kolenní chrupavky a v dobrém celkovém zdravotním stavu)

Délka sledování: 2 roky (celkem 78 vizit)

Současný stavProbíhá nábor pacientů.

Schéma studie:
Image
Snižování mikrobiální zátěže u akutních ran pomocí nízkoteplotního plazmatu k hodnocení bezpečnosti a účinnosti.

Klinické studie - Ukončené

BDT Klinická studie
Kód studie: AMSC-BDT-001

Název: Využití autologních multipotentních mesenchymálních kmenových buněk k léčení rozsáhlých defektů skeletu při reimplantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu: prospektivní, nerandomizovaná studie k hodnocení bezpečnosti a účinnosti.

Pracoviště: Ortopedická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Hlavní zkoušející: Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.

Zadavatel: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Anotace: Reimplantace totální endoprotézy kyčelního kloubu patří k velmi častým operačním výkonům v ortopedii. Použití autologních či alogenních kostních štěpů při rekonstrukci a léčení kostních defektů během této operace je základním předpokladem pro stabilitu implantátu a dlouhodobé fungování implantované endoprotézy. Problémem aplikace autoštěpů jsou komplikace související s místem jejich odběru, prodloužením operačního výkonu a jejich nedostatečné množství zejména při řešení rozsáhlých kostních defektů. Transplantace alogenních kostních štěpů je provázena rizikem přenosu infekčních onemocnění a odhojení. Konzervací alogenních kostních štěpů se toto riziko snižuje, dochází však k nepříznivému ovlivnění jejich mechanických a biologických vlastností. Moderní metodou, která umožňuje vyloučit nevýhody transplantace autologních a alogenních kostních štěpů, je použití osteokondukčního biomateriálu na bázi trikalcium fosfátu, který slouží jako nosič buněk kostní dřeně. Cílem této studie je hodnocení bezpečnosti a účinnosti kostní novotvorby s využitím beta-trikalcium fosfátového biomateriálu obsahujícího autologní mezenchymální kmenové buňky.

Cíle:

Primární cíl:
Bezpečnost: Hodnocení absence komplikací v místě ošetřeného kostního defektu stehenní kosti, hodnocení případných celkových komplikací.

Sekundární cíl:
Bezpečnost: Výskyt další nutné léčby - rozvoj nepříznivých událostí. Celková bezpečnost.
Účinnost: Hodnocení kvality hojení kostních defektů stehenní kosti pomocí Harrisova kyčelního skóre, rentgenových snímků a denzitometrie, srovnání s referenčními daty.


DSD Klinická studie
RC Klinická studie
ALS Klinická studie
© 2024 Bioinova, a.s.
IČ: 28452682

| +420 241 063 352